Πρόγραμμα

Σπουδών

Διοικητική

Υποστήριξη

Διδάσκοντες

Αιτήσεις

Επιλογή Υποψηφίων

Ανακοινώσεις

Αρχική σελίδα

Εισαγωγή

Εκδηλώσεις

Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1997 - 1998 Διατμηματικό - Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Φ.Ε.Κ. 763/28-8-96). Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρήθηκε το 2003 με την υπ΄ αριθ. 126877,82060/Β7/31-1-2003 (Φ.Ε.Κ. 187 τ. Β/19.2.2003) Υπουργική Απόφαση. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και λοιπών σχετικών με το Περιβάλλον Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της Ημεδαπής ή αντιστοίχων της Αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. κατευθύνσεων συναφών προς τα άνω αναγραφόμενα Τμήματα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί πρωτίστως στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με υψηλής στάθμης εξειδικευμένη κατάρτιση, κατάλληλο για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών σε σχέση με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Παράλληλα και αναπόσπαστα από τον σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη διεπιστημονική περιοχή των «Περιβαλλοντικών Επιστημών». Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστημόνων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα είναι σε θέση να στηρίξουν και προωθήσουν περαιτέρω τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια και στα ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας και να στελεχώσουν μια σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Η δημοσιοποίηση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (http://www.pms-environment.upatras.gr/), της ιστοσελίδας του Τμήματος Γεωλογίας (http://www.geology.upatras.gr), καθώς και με δημοσίευση των προκηρύξεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στον αθηναϊκό και τοπικό ημερήσιο τύπο. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 4 εξάμηνα κατ’ ελάχιστο και 6 εξάμηνα κατά μέγιστο. Το πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται από εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν διαλέξεις, φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, σεμινάρια, χρήση υπολογιστών, καθώς και εκπόνηση Διπλωματικής-Ερευνητικής εργασίας. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ υποχρεωτικών μαθημάτων, δύο τουλάχιστον επιλεγομένων μαθημάτων και η εκπόνηση Διπλωματικής-Ερευνητικής Εργασίας, που πραγματοποιείται κατά το δεύτερο έτος σπουδών

.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Σχολής Θετικών Επιστημών

Συμμετέχοντα Τμήματα